Rajampet Churches


Eguvagadda Church, Sai Nagar

Infant Jesus Church, Rajampet